MLA美国现代语言学会封面


mla美国现代语言学会封面 template
i-click ang larawan para lumaki / i-click ang buton sa ibaba para makita ang marami pang larawan

I-Save, punan ang mga blanko, i-printa, Tapos na!
如何根据Modern Language Association (MLA or 美国现代语言学会) 标准创建扉页?下载此现代语言协会 (MLA) 标题页,您的研究论文将完全满足您的需求!


Mga magagamit na premium na format ng file:

.pdf


Iba pang magagamit na mga wika:

 • Itong dokumento ay sertipikado ng isang Propesyonal
 • 100% pwedeng i-customize


  
Rating ng template: 8

Malware at Virus free. Na-scan sa pamamagitan ng: Norton safe website


Business Negosyo Education Edukasyon university Research Will Title Format Comics Paper Guide To Research Papers Research Paper Papel ng Pananaliksik Page MLA Papers APA Mla Title Page Sample Mla Title Page Mla Title Page Example Paper Format For Mla Research Papers Mla Outline MLA Style Estilo ng MLA mla heading modern language association mla format template mla format cover page Cover page ng Modern Language Association mla title page format mla format title page cover page MLA pahina ng pabalat MLA mla cover page format mla format cover page format mla template mla outline format mla paper formatting basics mla title page format purdue owl mla title page generator mla cover page template Word MLA cover page template na salita mla title page pdf mla title page google docs mla paper format modern language association mla 美国现代语言学会 title page mla format

如何根据Modern Language Association (MLA or 美国现代语言学会) 标准创建扉页?

每天都会带来新的项目、电子邮件、文档和任务列表,而且通常与您之前完成的工作没有什么不同。我们的许多日常任务与我们以前做过的事情相似。不要每次开始研究新事物时都重新发明轮子!

我们提供此标准化的 MLA 标题页模板,以文本和格式作为起点,帮助您实现工作方式的专业化。我们的私人、商业和法律文件模板由专业人士定期筛选。如果时间或质量至关重要,这个现成的模板可以帮助您节省时间并专注于真正重要的主题!

MLA 扉页格式

这是官方的 MLA 格式,但大多数讲师不喜欢这个格式,您是否使用下一页显示的格式公众对漫画作为大众媒体的看法 著名的漫画书创作者说,此处列出的正常标题页信息是双倍行距的。对于 MLA 论文,请注意:

 1. MLA 官方不要求标题页,但您的讲师很可能会要求提供。因此,这些示例向您展示了实际的 MLA 格式和常见的修订标题页格式。
 2. 如果您在 MLA 中使用标题页,则不计入页数。第 1 页始终是包含论文正文的第一页。
 3. 如果您使用标题页,则第 1 页的标题以距纸张顶部 2 英寸居中的位置开始。这是与标准 1 英寸页边距允许的唯一偏差。
 4. 您必须在每页文本(包括“引用作品”页面)右上角的页码左侧包含您的姓氏 3 个空格。此信息应位于距纸张顶部 1/2 英寸的页眉中。作为研究论文,您的论文还将具有:
  1. 四周留出 1 英寸边距:顶部、底部、左侧和右侧
  2. 一切都双倍间隔
  3. 引用作品页是从第一页开始的编号页面,紧接着最后一页文本。
  4. MLA 论文格式基础;
  5. 使用 8 ½ x 11 英寸的白纸;
  6. 在顶部、底部和侧面留出 1 英寸的边距;
  7. 每段的第一个词应缩进半英寸;
  8. 从左边距缩进一英寸以抵消引用;
  9. 使用任何易于阅读的字体,例如 Times New Roman。确保斜体看起来与常规字体不同;
  10. 使用 12 号字体;
  11. 双倍空间的整个研究论文,甚至是作品引用页;
  12. 在句号和其他标点符号后留一个空格,除非你的老师告诉你留两个空格;
  13. 这些指南来自 MLA 风格中心的网页“格式化研究论文”。

如果时间或质量至关重要,则此 MLA 标题页教程和指南可以帮助您节省时间并专注于真正重要的主题。

你如何在 Microsoft Word或者Google Docs上制作 MLA 格式?

学术写作要求作者参考其他人来支持他们的论点
发表的作品或实验结果/发现。参考系统将执行三个
基本任务:

 • 使您能够承认其他作者的想法(避免剽窃)。
 • 使读者能够快速找到您所引用材料的来源,以便他们可以根据需要进行查阅。
 • 向读者表明你研究的范围和深度。
 • 现代语言协会 (MLA) 风格是一种广泛使用的参考系统,以帮助
 • 你实现了这些目标。

如何使用样式?

MLA 系统涉及两个任务:
 • 如何在文本末尾编制参考来源列表(参考列表)。
 • 您如何在正文中提及其他作者(文内引用)。下面列出了一些常见的引文类型,以及它们在 MLA 风格指南中的布局方式示例。

使用此 MLA 标题页模板可确保您节省时间、成本和精力!它采用 Microsoft Office或者Google Docs 格式,可根据您的个人需求进行定制。完成文档从未如此简单!

下载此现代语言协会 (MLA) 标题页,您的研究论文将完全满足您的需求!


DISCLAIMER
Wala sa 'site' na ito ang dapat ituring na legal na payo at walang abogado-kliyenteng relasyon na itinatag.


Mag-iwan ng tugon. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mga komento, maaari mong ilagay ang mga ito sa ibaba.


default user img

Kaugnay na mga template


Pinakabagong template


Pinakabagong paksa


Iba pang mga paksa