Hanyu shuiping kaoshi hsk4 na template, kontrata, form o dokumento.