Hanyu shuiping kouyu kaoshi sjablonen, contracten en formulieren.