Hanyu shuiping kaoshi na template, kontrata, form o dokumento.