Financial lease overeenkomstSave, fill-In The Blanks, Print, Done!

Click on image to zoom / Click button below to see more images


Today: USD 7.99 Download It Now

Payments: Easy payment using Paypal or Mollie

Credit Cards processed by PayPal

Available premium file formats:

Microsoft Word (.docx)
 • This Document Has Been Certified by a Professional
 • 100% customizable
 • This is a digital download (28.46 kB)
 • Language: Other
 • You will receive a link to download the file as soon as your payment goes through.
 • We recommend downloading this file onto your computer.Hoe stelt u een Financial Lease overeenkomst op met 3 partijen? Bent u op zoek naar een uitgebreid Financieel Lease contract, download dan dit financiele lease contract!

Een lease contract regelt de afspraken tussen de verstrekker en de ontvanger van een lease. Lease is een vorm van kredietverschaffing die kenmerken heeft van zowel huur als huurkoop. Bij lease is sprake van verstrekking van (het gebruik van) een zaak door de verstrekker (de lessor) aan de ontvanger (de lessee). De lessor schaft het goed aan en de lessee betaalt deze aankoop in termijnen terug. Lease wordt geregeld in een leaseovereenkomst. Lease is niet in de wet geregeld.

Financial lease overeenkomst opzet:

 • Partijen
 • Koop en verkoop financial lease
 • Eigendom toebehoren, 
 • Overdracht en de aflevering 
 • Afgifte van de zaken 
 • Koopsom 
 • Verschuldigde omzetbelasting 
 • Wettelijke conformiteitseisen. 
 • Afstand van het recht om zich op overmacht
 • Contractueel noch buitencontractueel aansprakelijkheid voor schade 
 • Kennis van de mededeling van de cessie 
 • Schulden afwikkeling
 • Vervangende overdrachts- en afleveringsverplichtingen 
 • Toepasselijk recht
 • Geschillen afhandeling
 • Competentieregels 
 • Betalingscondities
 • Verpandingsrecht
 • Waarborging van de rechten 
 • In gebreke stelling,
 • Overlijden resp. fusie, liquidatie, zuivere splitsing of afsplitsing, etc
 • Aanvraag van surseance van betaling of van het faillissement 
 • Etc.
 • Algemene Voorwaarden
 • Handtekeningen

Financial lease overeenkomst voorbeeld:

1 de besloten vennootschap A BV, statutair gevestigd en aldaar kantoorhoudende aan adres,  hierna te noemen: {{PARTIJ A}} (“Partij A”);
e besloten vennootschap A BV, statutair gevestigd en aldaar kantoorhoudende aan adres,  hierna te noemen:: {{PARTIJ B}} (“Partij B”);
3 {{Partij C}} , hierna te noemen: {{PARTIJ C}} (“Partij C”);
in aanmerking nemende:
dat {{PARTIJ C}} over de na te noemen zaken wenst te beschikken;
dat {{PARTIJ A}} bereid is deze zaken te verkopen en te leveren;
dat {{PARTIJ B}} bereid is deze transactie aldus te financieren dat A haar deze zaken zal verkopen en leveren om deze vervolgens op basis van financial leasing aan {{PARTIJ C}} in gebruik te geven;
Op zijn overeengekomen als volgt:

 I Koop en verkoop financial lease
1 {{PARTIJ A}}  verkoopt aan {{PARTIJ B}} , gelijk {{PARTIJ B}} van {{PARTIJ A}}  koopt, de navolgende zaken {{hierna ook te noemen: de zaken}} :
2 A verklaart dat deze zaken haar in eigendom toebehoren, dat er geen eigendomsvoorbehoud of beperkt recht van een derde op rust en dat zij vrij zijn van beslag, huur en van andere lasten en beperkingen.
3 De overdracht en de aflevering van de zaken door A aan {{PARTIJ B}} geschiedt door afgifte {{eventueel: - waaronder steeds te verstaan afgifte met inbegrip van de voor gebruik benodigde montage -}} van die zaken aan {{Partij C}} .
Deze afgifte van de zaken bij {{PARTIJ C}} zal heden {{of: op ____}} door A en voor rekening van A {{of:  B}} geschieden op de door {{PARTIJ C}} aan te wijzen plaats.
4 De koopsom bedraagt {{Bedrag}} en {{twee mogelijkheden worden geredigeerd:}} 
of: wordt inclusief de ter zake verschuldigde omzetbelasting uiterlijk bij afgifte aan C, door {{PARTIJ B}} aan A voldaan.
of: is reeds inclusief de terzake verschuldigde omzetbelasting door A van {{PARTIJ B}} ontvangen, op grond waarvan A aan {{PARTIJ B}} bij deze volledige en onvoorwaardelijke kwijting verleent.
5 {{PARTIJ A}} verbindt zich ertoe dat de zaken die zij overdraagt en aflevert beantwoorden aan deze overeenkomst financial lease en daarmee voldoen aan de wettelijke conformiteitseisen. Eventueel: Onder afstand van het recht om zich op overmacht te beroepen anders dan ter zake van een vordering tot nakoming garandeert {{PARTIJ A}} dat
Eventuele opties overeenkomst financial lease:
{{of overeenkomst financial lease:}} {{PARTIJ A}}  is noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor schade van {{PARTIJ B}} ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst financial lease, anders dan bij wijze van vervangende schadevergoeding tot maximaal de koopprijs als vermeld hierboven sub 4, zulks behoudens opzet of grove schuld van {{PARTIJ A}} of een statutair directeur van {{PARTIJ A}} .
{{of overeenkomst financial lease:}} A is niet aansprakelijk voor schade van {{PARTIJ B}} die het gevolg zou kunnen zijn van eventuele gebreken aan de op grond of naar aanleiding van deze overeenkomst financial lease geleverde zaken, zulks behoudens opzet of grove schuld van {{PARTIJ A}} of een statutair directeur van {{PARTIJ A}} .
6 {{PARTIJ A}} neemt bij deze kennis van de mededeling van de cessie van {{PARTIJ B}} aan {{PARTIJ C}} onder voorbehoud van het recht van pand ten gunste van {{PARTIJ B}} als bedoeld in onderdeel II sub k.
Voorts neemt hij bij deze de schulden van {{PARTIJ B}} over als bedoeld in onderdeel II sub k.
Ten aanzien van eventuele vervangende overdrachts- en afleveringsverplichtingen geldt dat {{PARTIJ C}} kan eisen dat A deze jegens {{PARTIJ B}} nakomt.
7 Eventueel overeenkomst financial lease: Op dit onderdeel I van het contract zijn van toepassing de :}} 
of: aan dit contract gehechte
of: aan {{PARTIJ B}} en {{PARTIJ C}} ter hand gestelde
Algemene Voorwaarden van Partij A, waarmede alle partijen volledig bekend zijn...

Er zijn meerdere vormen van lease. Een daarvan is financial lease. Financial lease heeft niet zozeer overeenkomsten met huur, maar met huurkoop. Huurkoop is een bijzondere vorm van koop op afbetaling die geregeld wordt in afdeling 2 van Boek 7A het Burgerlijk Wetboek. De zaak wordt gekocht door de lessor en vrijwel voor de gehele economische levensduur van de zaak wordt deze zaak geleased door de lessee. De lessee betaalt het aankoopbedrag plus rente, kosten en winst van de lessor, tijdens de looptijd van de leaseovereenkomst in termijnen terug. Na afbetaling van alle periodieke vergoedingen kan de lessee door middel van een koopoptie eigenaar worden van het geleasede.

Download direct dit financiele lease contract en pas het aan voor uw situatie en met uw condities.
DISCLAIMER
Nothing on this site shall be considered legal advice and no attorney-client relationship is established.


Leave a Reply. If you have any questions or remarks, feel free to post them below.


default user img

Success in business requires training and discipline and hard work. But if you’re not frightened by these things, the opportunities are just as great today as they ever were. | David Rockefeller